Warning: Undefined variable $string in /home/rauche/public_html/wp-content/themes/rauchemedical/functions.php on line 59

Изјава за приватност

ЦЕЛ НА ИЗЈАВАТА

Нашата политика за приватност се однесува на нашата посветеност да ги третираме личните податоци на вработените, клиентите, засегнатите страни и другите заинтересирани страни со најголема грижа и доверливост.

Оваа изјава гарантира дека ги собираме, чуваме и обработуваме личните податоци праведно, транспарентно и почитувајќи ги индивидуалните права.

Целта на оваа изјава е целосно усогласување со Регулативата на ЕУ 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за заштита на физичките лица во однос на обработката на личните податоци и за слободното движење на тие податоци, GDPR скратено (задолжително од 25.05.2018).  

ОПСЕГ

Оваа изјава се однесува на сите засегнати страни (вработени, кандидати за работа, клиенти, добавувачи итн.) кои ни даваат какви било лични информации

КОЈ СЕ ПОКРИВА СО ОВАА ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ?

Вработените во Компанијата мора секогаш да постапуваат во согласност со оваа Изјава. Изведувачите, консултантите, партнерите и сите други надворешни чинители се исто така опфатени со Изјавата. Општо земено, правилата во оваа Изјава важат за секој со кој работиме или кој дејствува во наше име и можеби ќе треба повремен пристап до собраните лични информации.

ЕЛЕМЕНТИ НА ИЗЈАВАТА

Дел од нашиот бизнис вклучува собирање и обработка на одредени лични податоци. Овие информации ги вклучуваат сите офлајн или онлајн информации што идентификуваат лице, како што се: име, адреса, ЕМБ, кориснички имиња и лозинки, „дигитални отпечатоци“, фотографии, броеви за социјално осигурување, финансиски информации итн.

Нашата компанија ги собира и обработува овие информации на транспарентен начин и само со целосна соработка и знаење на засегнатите страни. Откако оваа информација ни е достапна, важат следните правила и принципи.

ПРИНЦИПИ НА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Нашите податоци се:

 • секогаш точни и ажурирани
 • собрани праведно и само за законски цели
 • обработени од компанијата во законски ограничувања и морални ограничувања

заштитени од неовластен или нелегален пристап од внатрешни или надворешни чинители. Нашите податоци нема да бидат:

 • користени и соопштени неофицијално
 • користени за други цели, без знаење на субјектот на податоците, освен за целта за која се собрани
 • складирани подолго од однапред определеното време
 • пренесени во организации, земји или држави кои немаат соодветни политики за заштита на податоците
 • доставени до сите засегнати страни освен оние одобрени од сопственикот на податоците (освен за легитимни барања од органите за спроведување на законот

Покрај начините на кои се обработуваат податоците, компанијата има и директни обврски кон луѓето на кои им припаѓаат податоците. Мораме да ги земеме предвид:

 • известете ги луѓето кои од нивните лични податоци се собрани
 • информирајте ги луѓето како ќе се обработуваат нивните податоци
 • информирајте ги луѓето за тоа кој има пристап до нивните податоци
 • да има одредби за справување со случаи на изгубени, оштетени или компромитирани податоци
 • да им овозможи на корисниците да бараат измена, бришење, намалување или корекција на податоците содржани во нашите бази на податоци

АКТИВНОСТИ

За да постигнеме се што е поврзано со заштитата на личните податоци, ние сме посветени на:

 • ограничување и следење на пристапот до чувствителни податоци
 • да развијат транспарентни процедури за собирање податоци
 • обучете ги вработените за мерките за постигнување приватност на Интернет и за безбедносните мерки
 • спроведување на мрежна безбедност за заштита на мрежните податоци од сајбер напади
 • воспоставување јасни процедури за пријавување на кршење на приватноста или злоупотреба на податоците
 • вклучи договорни клаузули за обработка на податоци
 • воспоставување практики за заштита на податоците (скршење документи, безбедносно заклучување, шифрирање на податоци, чести резервни копии, овластување за пристап итн.).

ДИСЦИПЛИНСКА ПОСТАПКА

Сите засегнати страни мора строго да се придржуваат до сите принципи опишани во оваа Изјава. Прекршувањето на овие упатства за заштита на податоците ќе резултира со дисциплински мерки и можеби други правни мерки. Усвоено на: 20.10.2019

Pегионални информации за контакт

Македонија

Rauché Medical d.o.o.
E-mail

Контактирајте не

Испратете ни прашање и ние ќе се погрижиме најсоодветното лице да ве контактира што е можно поскоро.